Điều Khoản Sử Dụng

Quy định chung

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi người dùng bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của gamebaidoithuong.uk, người dùng chấp nhận những Điều Khoản này và đồng ý tuân theo chúng. Nếu người dùng đăng ký một tài khoản thành viên trên dịch vụ của chúng tôi hoặc khi người dùng tải ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu đánh dấu vào ô để xác nhận rằng người dùng chấp nhận những Điều Khoản này. Nếu người dùng không đồng ý với những Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Những Điều Khoản này tạo nên một thỏa thuận ràng buộc giữa người dùng và chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị người dùng in một bản sao của những Điều Khoản này để tham khảo trong tương lai.

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật hiện hành và không chứa nội dung nào trong các tài liệu trên vi phạm quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin chúng tôi nhận được từ người dùng.

Điều khoản từ chối bảo đảm

Dịch vụ và website Game Bài Đổi Thưởng được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi không đảm bảo tính sẵn có hoặc đáp ứng yêu cầu của người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Quyền thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng mà không cần báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website.

Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng lên đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

Sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ, người dùng cần tuân thủ hợp đồng dịch vụ và thanh toán phí theo thỏa thuận. Người dùng cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật và giải quyết các tranh chấp theo hợp tác và thỏa thuận.

Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí được quy định trong Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ. Bằng việc đăng ký tài khoản, người dùng chấp nhận ràng buộc theo quy định này khi sử dụng dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Người dùng đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Người dùng và các bên thứ ba. Người dùng đồng ý rằng Người dùng chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Người dùng đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Người dùng.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Người dùng không được sử dụng các thành phần của dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Người dùng không được tải lên hoặc sử dụng bất kỳ nguyên liệu nào làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Chúng tôi có quyền chấm dứt đối với người vi phạm.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ pháp luật Việt Nam. Bất kỳ điều khoản nào trái với pháp luật sẽ được xem xét và tách rời, không ảnh hưởng đến các điều khoản khác.

Chấm dứt

Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi người dùng hoặc chúng tôi. Người dùng có thể chấm dứt bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ.

Liên hệ

Nếu có câu hỏi hoặc mâu thuẫn về Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline để được hỗ trợ. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hợp lý.

win79